Nyhetsarkiv - ämne: Allmänt
12345678...>>
12345678...>>

Välkomna till JCC's årsmöte!

[2019-05-07]

Välkomna till JCC årsmöte för verksamhetsåret 2018-01-01 – 2018-12-31!

Plats: Curlinghallen
Tid: Tisdag 4:e juni kl 18:00 – 20:30

Agenda:
1. Fastställande av röstlängd för mötet. (Närvarolista skickas runt)
2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
3. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
4. Val av 2 protokolljusterare tillika rösträknare.
5. Fastställande av dagordning.
6. Styrelsens berättelser:
a. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret (inkl. prisutdelning)
b. Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.
7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhetsåret.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
9. Beslut om avgifter och verksamhetsplan:
a. Fastställande av medlemsavgifter.
b. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhetsåret.
10. Val av:
a. Ordförande för ett år (nuv. Fredrik Friberg).
b. Tre styrelseledamöter för en tid av två år (nuv. Viljo Pettersson-Dahl, Tony Pölder och Lena Edman).
c. Två suppleanter för ett år (nuv. Roger Carlsson och Johan Fahlström).
d. En juniorrepresentant för ett år (nuv. Johan Fahlström).
e. Två revisorer för ett år (nuv. Uno Ryttergård och J-E Rehnström).
f. Två revisorssuppleanter för ett år (nuv. John Hornberg och Lennart Gabrielsson).
g. Valberedning (nuv. Pål Brobäck, Ki Gennemark och Tommy Andersson)
11. Val av 2 - 4 representanter att företräda föreningens aktier vid bolagsstämma i föreningens bolag. (nuv. Lena Edman och Viljo Pettersson-Dahl)
12. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
13. Övriga frågor:
a. Information om tävlingskalendern, säsongen 2019/2020.
b. Hallen.
c. Förtjänstmärken och övriga utmärkelser.
d. Andra frågor.
14. Avslutning

Vi finns på Facebook!
Hitta till den nya hallen
Visa större karta
Kontakta kansliet
Kansliet är för närvarande obemannat, vill du komma i kontakt med klubben så skicka mail till kansliet på mailen nedan eller kontakta någon i styrelsen.

Kontaktuppgifter till kansliet:
E-post:
kansli@jonkopingcurling.se
Copyright © 2009-2018 Jönköping CC